OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany

Beauty Gold, s.r.o.

Se sídlem U Borského parku 19, 301 00, Plzeň
IČ: 04786301
DIČ: CZ04786301
číslo účtu: 8254192002/5500 
Jsme plátci daně DPH.
Zapsáni pod spisovou značkou C 32263
(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.direka.cz poptávku. (dále jen „Poptávající“)

2. Popis služby

Služba www.direka.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost Beauty Gold, s.r.o.

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.direka.cz nebo telefonu umožňuje poptávajícímu subjektu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání je poptávka doručena operátorovi, který ji do 1 pracovního dne bude konzultovat telefonicky s klientem a doporučí mu relevantního dodavatele služby. Operátor má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

Podmínky pro zadání poptávky:

Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.

Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.

Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.

Smysl poptávky nesmí být skryt za účelem nabídky a propagace vlastního zboží a služeb.

Poptávající souhlasí s předáním svých kontaktních údajů, které vyplnil na webových stránkách www.direka.cz provozovatele sítě Beauty Gold s.r.o., třetím stranám a to sice dodavatelům služby nebo subdodavatelům.

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

Pokud je jednání Poptávajícího v rozporu s Podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob či Poskytovatele, vyhrazuje si Poskytovatel právo na nerozeslání a výmaz poptávky.

Poskytovatel má právo zasílat Poptávajícím na email zprávy s novinkami Serveru nebo Poskytovatele, s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení.

Poskytovatel má právo zobrazit údaje vyplněné v Poptávce i na svých partnerských serverech.

3.2 Poptávající

Poptávka musí mít řádně a pravdivě vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.

Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na Serveru nebo tak učinit sám prostřednictvím odkazu zaslaného emailem. Poptávku, která byla již jednou rozeslána Dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

Více k ochraně osobních údajů zde .........

5. Vyloučení odpovědnosti

5.1 Poskytovatel neručí za bezchybné fungování Serveru, i když se o to usilovně snaží, a proto za jakékoliv chyby či poškození Poptávajícího, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

5.2 Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Poptávajímu vznikne v souvislosti s používáním služby.

5.3 Vzniknou-li třetí straně vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost. Zároveň může Poskytovatel na Poptávajícím vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Serveru), kterou Poptávající svým jednáním způsobil.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky měnit. Změnu a její účinnost Poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.direka.cz.

6.2 Poptávající má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v těchto Podmínkách tím, že na email info@direka.cz neprodleně po odmítnutí těchto podmínek pošle žádost o smazání poptávky. Poskytovatel služby do 14 dnů od obdržení emailu smaže danou poptávku ze Serveru.

6.3 Poptávající je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto Podmínek. Nevyužije-li možnost danou bodem číslo 6.2, má se za to, že Poptávající s těmito Podmínkami bez výhrad souhlasí.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby - zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.direka.cz nebo po zadání poptávky prostřednictvím telefonického kontaktu.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost Beauty Gold, s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.direka.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.8.2019.